☶ اطلاعیه آگهی جذب نیرو شرکت پيشگامان افق کرمان (آزمون دوم)


آگهی استخدام

شرکت پيشگامان افق کرمان (سهامي خاص) وابسته به شرکت سرمايه ­گذاري مس در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود و شركت هاي پيمانكار تحت پوشش ، به منظور ارائه خدمات به مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابك از بين واجدين شرايط ، از طريق برگزاري آزمون کتبي، مصاحبه حضوري و روانشناختي در قالب قانون کار به تعداد 320 نفر دعوت به همکاري ­نمايد . متقاضيان مي توانند به سايت مرکز آزمون های تخصصی دانشگاه صنعتی شريف  به آدرس اينترنتي www.karasa.ir  مراجعه  و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي نسبت به ثبت نام در مقطع و رشته تحصيلي مورد نظر با توجه به شرايط ذکر شده ، از تاريخ 99/04/01 لغايت 99/04/15اقدام نمايند