☶ اطلاعيه آگهي جذب نيرو شركت صنايع مس افق كرمان


آگهی استخدام

اطلاعيه آگهي جذب نيرو شركت صنايع مس افق كرمان

 شركت صنايع مس افق كرمان در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود به منظور ارائه خدمات به مجتمع‌هاي مس سرچشمه ی رفسنجان و شهربابك از بين واجدين شرايط،‌ از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه حضوري و روانشناختي در قالب قانون كار دعوت به همكاري ‌‌نمايد. 

افراديكه متقاضي شركت در آزمون مي‌باشند از تاريخ 1400/05/18 به آدرس اينترنتي www.karazmoon.com مركز آزمون‌هاي تخصصي دانشگاه صنعتي شريف مراجعه و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي نسبت به ثبت نام در مقطع و رشته تحصيلي مورد نظر باتوجه به شرايط ذكر شده اقدام نمايند.

ـ بديهي است آگهي كامل شامل تعداد جذب و رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز و همچنين ساير شرايط جذب همزمان با شروع ثبت نام اعلام خواهد گرديد.