☶ آگهی جذب سرمایه انسانی شرکت ممرادکو (سهامی خاص)- نتایج آزمون


داوطلبان گرامی جهت اطلاع از وضعیت قبولی و یا عدم قبولی آزمون شرکت ممرادکو ، اعلام نتایج از طریق آن شرکت انجام خواهد شد.